ప్రళయ కావేరి కథలు


పులికాట్ సరస్సుగా నేడు పిలవబడుతున్న ప్రళయ కావేరి చుట్టూ అల్లిన కధలు ఇవి. ఆ ప్రాంత ప్రజలని, వారి జీవన విధానాలని, సంస్క్రతిని మన కళ్ళ ముందు నిలబెడతారు రచయిత స. వెం. రమేష్ గారు. ఈ కథలను ఇక్కడ చదవండి.
Continue reading

Advertisements