అలరాస పుట్టిళ్ళు


అలరాస అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు. కథ చదివినా సుబ్బారాయుడు పద్మావతిని గోనలేరు లోకి తోసివేసాడా లేక పద్మావతి తనంతట తానే దూకిందో అర్థం కాలేదు(ఎవరికన్నా తెలిస్తే చెప్పరూ?). మిగతా కథలలో కూడా చాలా పదాలకి అర్థం తెలియలేదు. అయినా కూడా కల్యాణ సుందరీ జగన్నాథ్ కథలు ‘అలరాస పుట్టిళ్ళు’ నాకు ఎంత గానో నచ్చాయి. ‘సర్ప కంకణం’ కథ బాగా ఆశ్చర్య పరిచింది. అది వారు ఎప్పుడు రాసారో తెలియదు కానీ, అలాంటి కథలు ఇంకెవరన్నా రాసారేమో తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం మొదటి సారిగా ఒక కొత్త తరహా కథ చదివిన అనుభూతి కలిగింది.

Advertisements