పీకాక్ క్లాసిక్స్


Connecting to the classics నుండి –

“The public library system in Andhra Pradesh is no more what it used to be yet there are still 1500 functional libraries spread over the state. So we are inviting people who feel passionately about Telugu and good books in Telugu to pick any work choose any title of their choice from a list of 40 books. The books will be reprinted (with the donor’s name) and the copies donated directly to the public libraries,” reveals Gandhi.

ఎంత వెతికినా పీకాక్ క్లాస్సిక్స్ వారిని ఎలా సంప్రదించాలో వివరాలు దొరకలేదు. మీకు ఎవరికన్నా తెలిస్తే ఇక్కడ తెలియచేయ మనవి.
‘పీకాక్ క్లాసిక్స్’
Keeping reading alive
అర చేతిలో విజ్ఞాన సర్వస్వం
ఐక్యతకు హిందీ తోడ్పుడుతుందా ?

Advertisements