మూలింటామె


మూలింటామె – నామిని

టామ్ సాయర్ బుక్స్

211, అన్నమయ్య టవర్స్

యాదవ కాలనీ, తిరుపతి – 517 501

ఫోన్ : (0877) 2242102

మారుతున్న సమాజం, మారుతున్న విలువలు, మారుతున్న మనుషులకి అద్దం మూలింటామె. తప్పకుండా చదవాల్సిన పుస్తకం. నాకు నచ్చింది. నామిని గారు మాత్రమే రాయగలిగిన పుస్తకం.

బాపు గారు రచయితకు రాసిన ఉత్తరం యిక్కడ.

పుస్తకం గురించి మరిన్ని వివరాలు యిక్కడ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s